lnwshop logo

apcocap bim100 จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภูมิสมดุล ที่สกัดจากธรรมชาติ

การทำงาน BIM Balancing lmmunity ภูมิสมดุล

              สมาชิกเอเชียนไลฟ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
bim100 Oparaiton BIM apcocap ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม

           APCOCAP เป็นชื่อที่นักวิจัยใช้เรียกสูตรที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของคณะนักวิจัย APCO ที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี และได้ค้นพบว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จึงได้ผลิตสูตรสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลรวมทั้งผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (มังคุด,งาดำ,ถั่วเหลือง,ฝรั่ง และ ใบบัวบก)

 

           ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร apcocap bim100 สารสกัดจากมังคุด เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

            ผลิตภัณฑ์apcocap ภูมิสมดุล bim100  ที่มีคุณภาพที่ได้รับหัวเรื่อง: การยอมรับในห้างหุ้นส่วนจำกัดประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับโลก  ปัจจุบัน APCO อยู่ในตลาดหลักทรัย์  APCO มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท

            APCOCAP  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพ ภูมิต้านทาน bim100 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากธรรมชาติ สำหรับ การดูแลปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจาก ภูมิคุ้มกัน ที่ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ดูแลปัญหาผู้ติดเชื้อ

  

     ปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล Operation Bim มิติใหม่ในการดูแลสุขภาพครบวงจร ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัย 5 ท่าน โดยได้นำเสนอในรายการ BIM100 (บิมร้อย) 1. ภญ.รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง 2. รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย 3. ภญ.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 4. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 5. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา apcocap

                   

           APCOCAP

 สมาชิก เอเชียนไลฟ์
โทร. 0942364639
รหัส Line: wisutat

http://line.me/ti/p/H5EJdPk0zg

           คลิกเพื่อไปสู่ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ งานวิจัย APCO  เพื่อสุขภาพ  Operation BIM 

               เอเชียนไลฟ์ ภายใต้ บริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมใน การสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยผ่านองค์กรธุรกิจขายตรงที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเอเชียนไลฟ์จำนวนแสนคน ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภูมิสมดุล จนได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับโลก

รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ พ.ศ. 2553

 

                รศ.อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (CEO)  และ คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานกรรมการ แข้ารับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นรางวัลที่กรมสรรพากรจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคัดเลือกจากผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในระดับที่ดีและมีคุณภาพจากทั่วประเทศรวม 79 ราย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของตน และสร้างผลกระทบทางสังคมต่อผู้ที่ปฎิบัติตนไม่ถูกต้องหรืออยู่นอกระบบให้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีและให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องครั้งนี้เป็นแกนนำ  สร้างจิตสำนึกทีดีในการปฎิบัติการเสียภาษีแบบอย่างตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างแพร่หลาย

 

 

รางวัล  CSRI  Recognition  พ.ศ. 2556

 

             รางวัล  CSRI  Recognition เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเห็นถึงคุณค่า ความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความสำคัญ และลงมือปฎิบัติจริงจนเกิดผลสำเร็จ เพื่อให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเมื่อบริษัทจดทะเบียนเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้ว จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และประเทศให้เติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

ประวัติเอเชียนไลฟ์

บมจ.เอเชียนไฟย์โตซูติคอลล์ มหาชน APCO

บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด APCO

เปิดรับสมาชิกและศูนย์ดูแลสุขภาพบิม100 สนใจเข้าร่วมงานกับเรา 

โทร : 094-236-4639

          บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยผ่านองค์กรธุรกิจขายตรงที่มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งสามารถสร้างงานและสร้างเงินให้แก่สมาชิกเอเชียนไลฟ์จำนวนแสนคน ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับโลก

ปัจจุบัน APCO อยู่ในตลาดหลักทรัย์

 

         ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยเอเชียนไลฟ์ มีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากผลงานการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาโดยคณะวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร์ (Asian Nutraceutical Centre) โดยมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

     - มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 

     - มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100% 

     - มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินกว่า 90%

ใน ปี 2548 เพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามอย่างครบวงจร เอเชียนไลฟ์ได้ควบรวมกิจการกับองค์กรวิจัยพัฒนา 

     - บจก. เอเชียน นูทราซูติคอล เซ็นเตอร์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

     - บจก. แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช: โรงงานผลิตเครื่องสำอาง

     - บจก. เอเชียน ไลฟ์ จำกัด: ทำการตลาดแบบเครือข่าย

รวม ตัวกันทั้ง 3 บริษัทแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น

บมจ.เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)APCO

ได้รับการรับรองระบบ GMP จากกระทรวงสาธารณะสุข และใบประกาศนียบัตร ISO 14001 : 1996

BIM100 (Operation BIM)

            BIM100   เป็นปฏิบัติการภูมิคุ้มกันที่สมดุล  ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)และบริษัท เอเชี่ยน ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน) ประสานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากเหนือจรดใต้ เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรโลกส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่ใช้ผลไม้ และธัญพืชในประเทศไทย เป็นวัตถุดิบ และเกิดมาตรการที่สามารถยกระดับราคาของผลผลิตทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างถาวรต่อเนื่อง 

apcocap

BIM100 (Operation BIM)

          เป็นปฏิบัติการภูมิคุ้มกันที่สมดุล  ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอเชี่ยน ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน)  ประสานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากเหนือจรดใต้ เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรโลกส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่ใช้ผลไม้ และธัญพืชในประเทศไทย เป็นวัตถุดิบ และเกิดมาตรการที่สามารถยกระดับราคาของผลผลิตทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างถาวรต่อเนื่อง

apcocap

BIM  ย่อมาจาก Balancing IMmunity

               ความสามารถของร่างกายในการป้องกันและ หรือ ลดอาการผิดปกติในร่างกาย ซึ่งบั่นทอนสุขภาพนี้ เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในระดับน้อยเกินไปจนติดเชื้อ และ ถูกกระทบโดยสิ่งแปลกปลอมได้ง่าย และไม่อยู่ระดับมากเกินไปจนเกิดอาการผิดปกติ หรือโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง (Auto-immune diseases) หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ เกิดภาวะภูมิบำบัด (Auto-immunotherapy) ที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันสมดุล (Immune Balance หรือ Immunomodulation) ขึ้นในร่างกาย ความสามารถของร่างกายที่กล่าวถึงข้างต้นเกิดขึ้นจากความสมดุลของ Th1, Th2, Th17 และ Treg cells 

*ผลของการทานอาหารเสริมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่นำไปใช้ ไม่ใช่ให้ผลเหมือนกันทุกคน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัท Asian Phytoceuticals Public Co. , Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ที่ดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , Ltd. จึงทำให้เกิด OPERATION "BIM" ในประวัติศาสตร์ของว ทยาศาสตร์ไทย 

 การปรับระดับภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตลอดกาล 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภูมิสมดุล ที่สกัดจากธรรมชาติ

bim100 จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

สนใจติดต่อโทร. 0942364639

line คลิกเพิ่มที่นี่เลย

APCOCAP ผลิตภัณฑ์คลิก

คลิกสู่ด้านบน

 

Recent Article

เคล็ดไม่ลับ ของการดูแลสุขภาพ ภูมิสมดุล ช่อง5
เคล็ดไม่ลับ ของการดูแลสุขภาพ ภูมิสมดุล ช่อง5
3 วันที่ผ่านมา
การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ภูมิสมดุล apcocap ภูมิคุ้มกัน ที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาว ภูมิสมดุล 4 ชนิด คือ 1.TH 1 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และมะเร็งได้ดีขึ้น 2…
8 โรคร้ายของวัยทำงาน
8 โรคร้ายของวัยทำงาน
3 วันที่ผ่านมา
8 โรคร้ายของวัยทำงาน พ.ญ.ชัญวลี ศรีสุโข สำนักพิมพ์มติชน 2552. 8 โรคร้ายที่ควรพึงระวังของบุรุษ สตรี วัยทำงานมีอะไร 8 โรคร้ายที่ควรพึงระวังของบุรุษ สตรี วัยทํางานมีอะไร โรคร้ายที่ควรพึงระวังของบุรุษ สตรี วัยทำงานมีอะไรบ้าง ? โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบจะมี…
คุณ สุภัสสรา เอมเอก ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมน้ำเหลือง apcocap
คุณ สุภัสสรา เอมเอก ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมน้ำเหลือง apcocap
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณ สุภัสสรา เอมเอก ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมน้ำเหลือง ลามไปที่กระดูกต้นขา ตั้งแต่ปี 52 เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองระยะ 4 ได้รับการรักษาตัวด้วยเคมีบำบัด 8 คอร์ส ต่อมาลุกลามไปที่กระดูกขาขวา ทำให้กระดูกขาหัก มีรอยดำที่กระดูกกะโหลกศรีษะ,มีก้อนที่ไตด้วย แต่ไม่…
คุณสุเทพ แหวนทอง ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมาก ลามไปที่กระดูกสันหลัง apcocap หายจริงหรือ
คุณสุเทพ แหวนทอง ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมาก ลามไปที่กระดูกสันหลัง apcocap หายจริงหรือ
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณสุเทพ แหวนทอง ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมาก ลามไปที่กระดูกสันหลัง apcocap คุณสุเทพ แหวนทอง เริ่มจากร่างกายอ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อยครั้ง แต่กระปริดกระปอย บางครั้งมีเลือดปนออกมา เบื่ออาหาร ปวดตามข้อ ภายใน2เดือนน้ำหนักลดลงไป 20 ก.ก. เมื่อต้นปี 54 ไปตรวจร่…
ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแล กระเพาะ กรดไหลย้อน apcocap
ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแล กระเพาะ กรดไหลย้อน apcocap
1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับการดูแล กระเพาะ กรดไหลย้อน apcocap โรคกรดไหลย้อน เป็นผลเกิดจากกรด และน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เยื้อหลอดอาหารอักเสบตามมา จะมีอาการท้องอด จุเเสียด คล้ายโรคกระเพาะ แต่ยังมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น เจ็บคอ กล…
                                  สินค้าของเรา

apcocap bim100 จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภูมิสมดุล ที่สกัดจากธรรมชาติ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม37,010 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด24,206 ครั้ง
เปิดร้าน29 ก.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์จำหน่ายสินค้า APCOcap
ศูนย์จำหน่ายสินค้า APCOcap
apcocap สมาชิกเอเชียนไลฟ์ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์งานวิจัย bim100 apco Operation BIM สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล ภูมิสมดุล ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ bim100 กลุ่มแรกของโลกที่ได้ทำการวิจัยมังคุดในเชิงสหวิชาการ และพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก..เราได้สะสมประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสารสำคัญของผลไม้และพืชไทยได้แก่มังคุด ฝรั่ว บัวบก ถั่วเหลือง งาดำ เราได้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์สากล ร่วมกับศาสตร์แห่งการเสริมฤทธิ์ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายในโลกหลายเท่า เราได้ทำการทดสอบจนมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ได้ผลดีเลิศ ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง Operation BIM Balancing lmmunity การวิจัย BIM100 ที่มาจากความต้องการนำเสนอผลงานวิจัย Operation Bim โดยนักวิทยาศาสตร์ไทย 5 ท่าน นำโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ได้คิดค้นและค้นพบสารสกัด GM-1 จากมังคุด ซึ่งได้พบว่ามีคุณสมบัติและสรรพคุณดีๆมากมาย ทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีเยี่ยมยิ่งขึ้น ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระดับที่สมดุล ห่างไกลโรค
เบอร์โทร : 0942364639
อีเมล : wisutat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก